Tăng cường phòng, Chống dịch Covid-19

118324270 3326355990790430 344647868766550944 o

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương trong phòng chống dịch Covid-19

Để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 4730/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số

Công khai Tài chính năm 2020

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ NGOẠI VỤ

 


Số: 14 /QĐ-SNgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


&nbsp

Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam năm 2019

02 amtx copy

Năm 2019, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra

Tỉnh đã đồng hành với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ những khó khăn

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI

CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

 

( Kèm theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Hình ảnh hoạt độngbadge