TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Tai-lieu-van-ban-tham-khao copy

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 377/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Công văn số 295/VPCP-QHQT ngày 13/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI

CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

 

( Kèm theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    &nbsp

Hình ảnh hoạt độngbadge