Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam năm 2019

Năm 2019, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra

02 amtx copy

Tỉnh đã đồng hành với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Tăng trưởng kinh tế ở một số ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển; quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều hướng tích cực, xu hướng chuyển dịch dần sang lĩnh vực các ngành dịch vụ; sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng chất lượng cao bước đầu đạt được những kết quả tích cực; công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được chú trọng; kiểm soát nợ công chặt chẽ; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

So với 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, trongnăm 2019, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Nguyên nhân chưa đạt ngoài lý do khách quan, có một phần là do năng lựcdự báo chưa sát thực tế,trách nhiệm điều hành của các cấp, các ngành còn có mặt hạn chế; việc chỉ đạo, điều hành ở một số khâu, lĩnh vực, một số việc có lúc chưa kịp thời, mạnh mẽ và quyết liệt. Trong bối cảnh phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được trong năm 2019là hết sức quan trọng, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội5 năm (2016- 2020) theo Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong năm 2020.

So với năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 tăng khoảng 3,81% (giá so sánh 2010-ước đạt 60.788 tỷ đồng). Ngành công nghiệp tăng trưởng chậm (tăng 3,01%); Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển (tăng khoảng 5,09%), tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 55.600 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch và tăng 12,5% so với năm 2018; Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 3.160 triệu USD (tăng 20,24 %); Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 7,6 triệu lượt, tăng 17,33%; Doanh thu từ tham quan, lưu trú ước đạt 5.877 tỷ đồng, tăng 25,04%; Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 56.702 tỷ đồng, tăng 15,11% so với đầu năm. Ước đến 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 73.730 tỷ đồng, tăng 24,01% so với đầu năm;

Khu vực nông, lâm và thuỷ sản tiếp tục duy trì ổn định, tăng 1,7%.Toàn tỉnh gieo cấy khoảng 85 nghìn ha lúa; năng suất đạt 53,1 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha;Chăn nuôi gia cầm phát triển; chăn nuôi gia súc gặp khó khăn, do dịch tả lợn Châu Phi; đến hết ngày 27/11/2019, tổng số lợn tiêu hủy là 148.428 con (8.805 tấn), chiếm 16,54% trên tổng đàn lợn cả năm của tỉnh,...Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 115.000 tấn, vượt 1,76% kế hoạch năm 2019 và tăng 0,4 % so với năm 2018. Diện tích rừng trồng mới tập trung hơn 20.097 ha, đạt 82% so với kế hoạch.Khoanh nuôi bảo vệ rừng thực hiện 3.535 ha đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59%, vượt kế hoạch đề ra.

Do tốc độ phát triển của ngành công nghiệp tăng trưởng chậm nên cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 12,62%, công nghiệp và xây dựng gần 33,96%, trong đó công nghiệp khoảng 27,63%; thương mại - dịch vụ chiếm 34,56%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm gần 18,87%. GRDP bình quân đầu người hơn 66 triệu đồng/người, tăng hơn 4 triệu đồng/người so với năm 2018.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.711 tỷ đồng/23.144 tỷ đồng, tỷ lệ 98,1%; trong đó thu nội địa dự kiến đạt 18.544 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, thu xuất nhập khẩu 4.167 tỷ/4.600 tỷ đồng, đạt 90,6%. Cơ cấu nguồn thu đã chuyển biến theo hướng tích cực, ít lệ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực.

Tổng chi ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao năm 2019 là 23.125 tỷ đồng, ước thực hiện là 32.577 tỷ đồng, đạt 140,9% dự toán. Chi trong cân đối ngân sách địa phương 23.053 tỷ đồng, đạt 115%, trong đó chi đầu tư phát triển 9.976 tỷ đồng, đạt 207%; chi thường xuyên 12.495 tỷ đồng, đạt 105%; chi chương trình mục tiêu 4.094 tỷ đồng, đạt 133% dự toán; chi chuyển nguồn sang năm sau 5.410 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực: lao động ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 40%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29,2%, nhóm ngành thương mại - dịch vụ chiếm 30,8%.

Thuỳ Dung

Hình ảnh hoạt độngbadge