Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thu phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh trên địa bàn tỉnh

covid
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 379/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp để triển khai thu phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.

Thông báo nêu rõ: Ngày 02/10/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp để triển khai thu phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế, Sở Tài chính và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kết luận:

Việc thu phí cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thu phí xét nghiệm RT-PCR đối với người nhập cảnh và các trường hợp có nhu cầu xuất cảnh thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác, Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19. Về chi phí khám, điều trị COVID-19: đối với công dân Việt Nam thì do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 48, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đối với người nước ngoài, thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối với các chi phí khám, chữa bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung, thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 7713/VPCP-KTTH, thời gian áp dụng kể từ ngày 01/9/2020.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát lại khách sạn, cơ sở lưu trú để tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập các khu cách ly tập trung là các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Thông báo số 330/TBVPCP của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 quy định chính sách hỗ trợ; do vậy, việc thu phí cách ly tập trung và thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, giao Sở Ngoại vụ tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức đón, điều phối và quản lý, bảo vệ các khu cách ly được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không để xảy ra việc công dân di chuyển qua lại từ khu cách ly tập trung đến khách sạn, cơ sở lưu trú hoặc ngược lại trong thời gian cách ly một cách tự phát, không theo kế hoạch trước đó. Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời tổng hợp danh sách các công dân Việt Nam nhập cảnh về nước quá khó khăn, không tự chi trả được chi phí cách ly y tế tập trung, chi phí xét nghiệm (có xác nhận của UBND cấp xã nơi lưu trú) để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID19 xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chi tiếtTại đây.pdf

Hình ảnh hoạt độngbadge